telefoon_scheffers  0598 - 592 303     email_scheffers  info@scheffersadvocatuur.nl     facebook scheffers

Algemene Voorwaarden

  • Home
  • Algemene voorwaarden

1. Terminologie.

‘Scheffers Advocatuur’, is het advocatenkantoor van mr. M.S. Scheffers, dat in de vorm van een eenmanszaak wordt gedreven.

 De advocaat: mr. M.S. Scheffers aan wie de opdrachtgever, verder te noemen ‘cliënt’ opdracht geeft tot het uitvoeren van de opdracht.

 De opdracht: de opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, zoals geldend tussen de cliënt en de advocaat.

 

2. Opdrachten.

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder deze voorwaarden. Een opdracht zal niet eerder zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk is bevestigd door de advocaat, behoudens wanneer met de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen.

Het staat de advocaat vrij verleende opdrachten onder zijn/haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door één of meer van de aan het kantoor verbonden advocaten en medewerkers. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien een goede uitvoering van de opdracht dit naar het redelijk oordeel van de behandelend advocaat vereist, kan hij/zij zich daarbij door derden laten bijstaan. Bij de keuze van in te schakelen derden zal de nodige zorgvuldigheid worden betracht, maar de advocaat is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De advocaat is door c.q. jegens haar cliënt gemachtigd eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid van derden namens de cliënt te aanvaarden.

De opdrachtgever vrijwaart de advocaat tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door de advocaat ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Zowel de opdrachtgever als de advocaat is bevoegd de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

3. Beperking aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van de advocaat en de bij hem/haar werkzame personen is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door haar beroeps-aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico. Indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekeraar, om welke reden dan ook, niet tot uitkering over gaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van           € 5.000,-.

 

4. Honorarium en kosten

Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Het te declareren honorarium wordt bepaald aan de hand van het overeengekomen uurtarief, vermenigvuldigd met de bestede tijd, waarbij verrichte werkzaamheden worden genoteerd in eenheden van (minimaal) zes minuten.

Door de advocaat ten behoeve van de cliënt betaalde verschotten zullen (separaat) in rekening worden gebracht. Tevens zal forfaitair 5 % van het berekende honorarium in rekening worden gebracht ter dekking van de algemene kantoorkosten, zoals ondermeer porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten. In zaken die worden behandeld op basis van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

De cliënt is gehouden om op verzoek van de advocaat tot betaling van een voorschot over te gaan.

Indien een declaratie door de cliënt niet tijdig is voldaan, is de advocaat te allen tijde gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van de cliënt in behandeling zijn. De advocaat is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.

 

5. Derdengelden

De advocaat is gemachtigd betalingen ten behoeve van de cliënt voor deze te ontvangen, alsmede betalingen te (laten) ontvangen op een bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden waarmee de advocaat een overeenkomst heeft. Deze Stichting is door cliënt gemachtigd om aldus ontvangen gelden aan de advocaat te betalen teneinde te worden verrekend met door de advocaat aan de cliënt verzonden declaraties, ook indien daarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken.

 

6. Archivering

Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal door de advocaat gedurende zeven jaren worden bewaard. Na afloop van deze termijn wordt het dossier vernietigd.

 

7. Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen de advocaat en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  Geschillen worden, voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen daaraan niet in de weg staan, berecht door de daartoe bevoegde rechter binnen het arrondissement Noord Nederland.

Contact

Scheffers Advocatuur
Gorecht-Oost 175               
1e etage
Postbus 358
9600 AJ Hoogezand
T 0598 - 592 303
F 0598 - 592 307
info@scheffersadvocatuur.nl